Hem

Meny

Arkiv/2000/Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2000

Styrelse
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande Lars Östman
V ordförande Sven-Olle Robertsson
Kassör Lennart Karlsson
Sekreterare Lennart Rundqvist
Ledamot Kennert Pettersson
Suppleanter Mats Dalberg Leif Karlsson

Medlemsredovisning
Medlemsantalet vid årets slut var 221, vilket är en ökning med 5, jämfört med föregående årsskifte.

Enskilda 27
Familjer 61
Pensionärer 14
Totalt 102
Fam.medlemmar 116
Hedersmedlemmar 3
Totalt antal 221


Kategori Antal Män (pojke) Kvinnor (flicka)
Barn 4-6 år 2 1 1
Ungdom 7-9 år 44 20 24
Över 20 år 175 123 98

Möten och föredrag
Årsmöte hölls den 18 mars med stadgeenliga förhandlingar.Ett möte tillsammans med BAIF har hållits angående Skytteholmen.11 protokollförda styrelsemöten har hållits.Månadsmöten för medlemmar och allmänheten har förevarit enligt följande:
Jan. 17 Mats Dalberg berättade om Thor Heyerdahls upptäcktsresor. Han presenterade en del av hans böcker, samt visade en video film om hans liv.
Feb. 21 Leif Karlsson berättade minnen och äventyr från sina seglingar
Apr. 17 Mats Dalberg återkom och berättade om Thor Heyerdahls upptäcktsresor.
Okt. 19 Mats Dalberg och Lennart Rundqvist visade diabilder från semesterseglingar i Blekinge och Smålands skärgårdar med sprisegelbåtar.
Nov. 20 Kenneth Allgren från Halltorp visade bilder och berättade om en kanalfärd genom Europa, ner till Medelhavet tillsammans med Håkan Nilsson.

Seglingsverksamheten
Tävlingsansvarig har varit Lennart Karlsson.

Kölbåtsektionen
Mats Olausson har deltagit i Kalmar seglingarna Blå Jungfrun, Telia Cupen samt riksmästerskapen för X-79, där han delade en 4:e plats
Sektionsledare Mats Olausson.

Sprisegelbåtsektionen
Ett möte har hållits i sektionen för att organisera säsongens tävlingar.BBK H-2000 har tillämpats i årets seglingar. Sex seglingar för klubbmästerskap. inklusive Garpen- och Djursviksseglingarna har genomförts. Dessutom flera träningsseglingar genomförts inför årets kappseglings säsong med många deltagare.Rorsmanskaffe och viss annan servering har tillhandahållits.

Resultat av KM:

Klass 1.

1. Lennart Gustavsson, Klubbmästare
2. Kjell Rooth
3. Mats Dalberg

Klass 2.
1. Johan Rooth, Klubbmästare
2. Lennart Rundqvist
3. Nils Karlberg

Fyra Bergkvarabåtar deltog i Ekenäs-seglingarna.
Sektionen tackar alla som hjälpt till under våra seglingar:Ledning funktionärer och Sjöräddningen i Bergkvara.
Sektionsledare har varit Hans-Ivar Lundström

Jollesektionen
Kurs- för optimistjolle-seglare har genomförts under sommaren med ett 10-tal deltagare och Leif Karlsson som lärare.Dessutom har träningsseglingar förekommit flera söndagar med livligt deltagande.Sektionsledare har varit Sven-Olle Robertsson, som haft god hjälp av Lennart Karlsson och Leif Karlsson

Utbildning
Utbildningsansvarig har varit Lars Östman.
Lennart Karlsson höll under våren genomgång av kappseglingsreglerna vid ett flertal tillfällen.
Navigationskursen för skärgårdsskeppare avslutades under våren. Sex deltagare undergick prov och godkändes av provförrättaren Roland Flemk, Oskarshamn.
Även en kurs för kustskeppare genomfördes och avslutades också under våren.Sex deltagare, vilka alla godkändes av samme provförrättare.Karl-Erik Håkansson ställde välvilligt sin båt till förfogande för mörkernavigering och tilläggningsövningar för båda kurserna.En del tidigare elever hade tillfälle att medfölja under övningarna.
Navigationslärare är Gustav Sjöholm och Lennart Karlsson.

Utprickning
Leden Bergkvara- Djursvik , som rönt stor uppskattning, har som vanligt utprickats efter noggrann vårutrustning. Prickarna togs in i slutet av september.
Sammankallande är Kjell Rooth.

Uppbörd
Kjell Rooth är stugfogde och har ansvaret för våra byggnader.Golvet i klubbhuset slipades och lackades den 2 -3 december Under året har inköpts en ny utombordsmotor till klubbåten. Motorn är redan betald tack vare god försäljning av Bingolotter samt uthyrning av lokalen.

Fester
Vårfest hölls i klubbhuset den första april med god uppslutning.

Representation
Rune Gunnarsson representerade BBK vid Smålands Seglarförbunds årsmöte under hösten.Vid kommunens träffar för idrottsföreningar har ordf och Gustav Sjöholm representerat BBK.

Klubbhus och klubbkommitté
Vårt klubbhus fungerar väl som samlings- och undervisningslokal.Huset har hyrts vid flera tillfällen av lokala föreningar och privatpersoner.Klubbkommittén har medverkat vid våra seglingar med rorsmans kaffe, vid öppet hus och våra andra träffar.
Vid den gemensamma sjösättningen den 13/5 serverades kroppkakor som anskaffats av Lars Östman. Vid båtupptagningen i oktober ställde man upp med ärtsoppa i klubbhuset.
Klubbkommitté har varit Monica Löfström, Edith Knoth och Grethe Nielsen.Dessutom har Lisbeth Andersch, Eva Johansson, Birgitta Karlsson och inte minst hedersmedlemmen Mary Lundström medverkat.
Ett särskilt tack antecknas härmed i berättelsen till alla i Klubbkommittén.

Övrigt
Anbud på gästhamnen ingavs till kommunen men avslogs.
Lars Östman och Lennart Rundqvist har fortsatt sitt arbete med att skaffa medel från olika stiftelsen för att finansiera två nya lotsbåtar.

Tack
Styrelsen framsäger härmed ett varmt tack till alla tillskyndare av klubbens verksamheter.

Bergkvara i februari 2001
Lars Östman, ordf.
Lennart Rundqvist, sekr.